Školní hřiště

P R O V O Z N Í   Ř Á D

V E Ř E J N Ý   P R O V O Z   Š K O L N Í H O   H Ř I Š T Ě
Tento provozní a návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků veřejného hřiště,
je bezvýhradně závazný pro všechny jeho návštěvníky a uživatele.
 
PRONÁJEM HŘIŠTĚ JE MOŽNÝ OD PONDĚLÍ 12.9. 2016
 
Provozní doba pro veřejnost:
 
Pondělí - Pátek 16:00 – 20:00 hod.

Červen, srpen: pondělí - pátek 16:00 - 21:00 hod.
 
V sobotu a v neděli je hřiště k dispozici po telefonické domluvě s vedením školy.                               
 
                Hřiště lze využít: basketbal, volejbal, nohejbal, vybíjená, fotbal, házená, tenis apod.
 
Mimo provozní dobu a v případě nepříznivých povětrnostních podmínek je vstup na hřiště zakázán
 
Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně.
Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů.
Komerční pronájem pro dospělé je možný po předchozí rezervaci u správce hřiště nebo v kanceláři školy
 
Komerční pronájmy mají možnost využívat šatnu a sprchu
Toaleta u hřiště je přístupna všem návštěvníkům
 
K A Ž D Ý   Ú Č A S T N Í K   J E   P O V I N E N
- na sportovní plochu vstupovat pouze ve vhodné sportovní obuvi
- respektovat pokyny správce hřiště (kustoda)
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe
   (škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost účastníků provozu)
- dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení
- zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za jejich odcizení nebo ztrátu
- nalezené předměty je možno odevzdat správci hřiště
- nahlásit vzniklou škodu neprodleně správci hřiště a provozovateli
 
J E    Z A K Á Z Á N O
- vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí
- vstupovat do areálu jinými než určenými vstupy, přelézat ploty
- zavěšovat se na branky, konstrukce, sítě, vhazovat předměty na plochy či jinak znečišťovat hřiště
- kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky, vnášet skleněné nádoby, manipulovat s otevřeným ohněm
- jakkoli poškozovat herní a sportovní zařízení, provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do vybavení a zařízení hřiště a poškozovat zeleň
- užívat herní a sportovní prvky při zjištěném poškození
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem
 
Z Á K A Z    V S T U P U   D O   P R O S T O R U   H Ř I Š Ť Ě
- platí pro všechny osoby opilé, podnapilé nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocné přenosnými chorobami
- platí pro osoby s obuví s jakýmikoli hroty nebo ostrými hranami (kopačky, tretry)
- je zakázáno pohybovat se v prostoru hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
- vstup se psy a jinými zvířaty do prostoru hřiště je přísně zakázán
 
V Š E O B E C N É    P O K Y N Y
Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují jiné návštěvníky, mohou občané upozornit městskou policii, tel. č. 156, nebo provozovatele hřiště na tel. čísle 241 442 259
 
Tento provozní řád je pro všechny návštěvníky závazný a nabývá platnosti dnem vyhlášení. Návštěvníci jsou povinni seznámit se s tímto řádem a dodržovat ho, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště.
 
Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a sportovního zařízení je trestné!
 Každý, kdo způsobí poškození hřiště, je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
 
Důležitá telefonní čísla:
 Hasiči       Záchranná služba                Policie         Městská policie           Tísňové volání / SOS
   150                  155                                  158                   156                                 112
 

 

Provozní řád nabývá účinnosti 1.9.2013

Vladimír Malypetr                                                 PaedDr. Marie Zimová

Správce hřiště                                                              ředitelka školy              

Chodník z ulice Rabasova není určen k parkování aut, nemá podloží. Slouží pouze pro pěší.

Vzhledem k bezpečnosti žáků ve škole žádáme všechny rodiče, aby respektovali zákaz samostatného vstupu do budovy. Rodiče přicházejí do školy pouze přes vrátnici a s vědomím příslušného učitele.

Platby za obědy je nutné uhradit vždy nejpozději do konce předcházejícího měsíce. Poté by již dítě nemohlo oběd dostat.

aktuality

Stránka 1 z 36  > >>

pondělí a středa
9-10 a 12-14.

Stránka 1 z 10  > >>

Vedení školy děkuje Klubu rodičů za spolupráci i věcné připomínky během školního roku 2018 / 2019.
Více o Klubu rodičů zde.
Jídelna

Stránka 1 z 3  > >>

Obědy na září 2019 je třeba zaplatit do 25. 8. 2019.
Července 2019
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Anketa